Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG         Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  15/11/1977        Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa             Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: TS                                Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: PGS, Giảng viên cao cấp

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

Đơn vị công tác:  Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên lạc: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ:  0974.920.677 Email:  huongnt@vinhuni.edu.nv