4.3.1. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (nếu có)

 1. 孙中山思想对越南革命的影响, 南腔北调, 中国人文社会科学核心期刊,ISSN 1003-2711,12 (269), 2010.

2.孙中山对胡志明的影响, 东南亚纵横, ISSN1003-2479, 12 (278), 2015.

4.3.2. Bài báo đăng trên tạp chí trong nước:

 1. Vietnam – China Connection and Revolution Struggle Support During Sun Yat-Sen in Vietnam, Vietnam Review of Northeast Asian Studies,2(2), 2015.
 2. Về sáu lần Tôn Trung Sơn đến Việt Nam hoạt động cách mạng, Tạp chí  Nghiên cứu Lịch sử, ISSN 0866-7497,số 5(421),2011.
 3. Đóng góp của người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam và Singapore vào cách mạng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo – một cái nhìn so sánh,  Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN 0866-7497, 2 (478),2016.
 4. Nhìn lại một số trung tâm cách mạng do Tôn Trung Sơn xây dựng ở Đông Nam Á, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 3 (192), 2016.
 5. Sự tham gia của người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam vào các cuộc khởi nghĩa do Tôn Trung Sơn phát động ở biên giới Trung – Việt (1907 – 1908),Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739,10(139), 2011.
 6. Bước đầu tìm hiểu về những hoạt động tuyên truyền và thành lập tổ chức cách mạng của Tôn Trung Sơn trong cộng đồng người Hoa và Hoa kiều ở hải ngoại,Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739,3(132), 2011.
 7. Đồng Minh Hội ở Singapore – Vị trí và vai trò của nó trong phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo,Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868 – 2739, 1(190), 2016.
 8. Nhận thức của Tôn Trung Sơn về vai trò của người Hoa và Hoa kiều, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 7(136), 2011.
 9. Các giai đoạn phát triển trong hệ tư tưởng chính trị dân tộc của Tôn Trung Sơn, Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 1(118), 2010.
 10. Đóng góp của người Hoa và Hoa Kiều ở Việt Nam vào khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương và cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc, Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 8(161), 2013.
 11. Sự ủng hộ về kinh tế của người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam đối với Tôn Trung Sơn, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-0868 3670, 10(122), 2011.
 12. Những chuyển biến kinh tế của Trung Quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 9 (79), Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-0868 3670, 9 (79), 2007.
 1. Tôn Trung Sơn xây dựng các tổ chức cách mạng trong cộng đồng người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-0868 3670, 5(117), 2011.
 2. Về nguyên nhân Tôn Trung Sơn đến Việt Nam tiến hành các hoạt động cách mạng, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-0868 3670, 4 (164), 2015.
 3. Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN: 2354 – 077X (trước đây là: 0868-3646), 8(174), 2015.
 4. Những hoạt động của Tôn Trung Sơn và hội Đảng của ông trong người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tạp chí Lịch sử quân sự , ISSN: 086-7683, 2(266), 2014.
 5. Ngọn cờ dân tộc và hoạt động của Tôn Trung Sơn với phong trào cách mạng Đông Nam Á, Cách mạng Tân Hợi 100 năm nhìn lại, NXB  Khoa học xã hội, Hà Nội,  KHXB số: 1193 -2002/CXB/04 – 62/KHXH, 2012.
 6. Chuyển biến tư tưởng trong xã hội Trung Quốc nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 4B, 2015.
 7. Những chuyển biến về cơ cấu giai cấp xã hội Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 2B-2007.
 8. Những hoạt động tuyên truyền cách mạng của Tôn Trung Sơn trong cộng đồng người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam, nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, văn hóa – xã hội, KHXB:1951, 2014.

4.3.3. Báo cáo tại Hội thảo quốc tế

 1. Hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn ở Việt Nam, Báo cáo khoa học toàn văn trong Hội thảo Quốc tế:  Cách mạng Tân Hợi 100 năm nhìn lại, do Viện Nghiên cứu Trung Quốc phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
 2. Về ba lần quan trọng Tôn Trung Sơn đến Việt Nam hoạt động cách mạng, Báo cáo khoa học toàn văn trong Hội thảo Quôc tế; Tôn Trung Sơn đối với cách mạng Việt Nam, 6/2017. Tại Hà Nội.
 3. Nhật Bản – Nơi gặp gỡ của các mối quan hệ cách mạng đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu trường hợp Phan Bội Châu với Tôn Trung Sơn, Báo cáo khoa học toàn văn trong Hội thảo Quốc tế; Chí sỹ Phan Bội Châu – Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, 12/2017, tr.240.Tại Nghệ An.
 4.  Sun ZhongsHan (China)’s influence on two generations of Vietnam’s revolutionary leaders: study case of Phan Boi Chau and Ho Chi Minh, Báo cáo khoa học toàn văn trong Hội thảo Quốc tế”Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam lịch sử, hiện trạng và tương lại” lần thứ nhất tại Đại học Trung Sơn Trung Quốc

4.3.4. Sách, giáo trình

 1. Tôn Trung Sơn với Việt Nam (viết cùng Nguyễn Văn Hồng, Chương Thâu), NXB Giáo dục, HN 2013.
 2. Giáo trìnhLịch sử văn minh thế giới (Nguyễn Công Khanh, Hắc Xuân Cảnh, Nguyễn Anh Chương, Lê Thế Cường, Nguyễn Văn Tuấn), NXB Đại học Vinh, 2017.
 3. Giáo trình Tính đặc thù xã hội phương Đông cổ đại(viết cùng Bùi Văn Hào), NXB Đại học Vinh, 2016.