1. Nhữngvấn đề của lịch sử kinh tế, chính trị, xã hội Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong đó nghiên cứu sâu về những chuyển biến ở Trung Quốc dưới tác động của chủ nghĩa thực dân.
  2. Tư tưởng, hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn và những tác động, ảnh hưởng của nó đối với Trung Quốc, Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
  3.  lịch sử thế giới cổ trung đại, đặc biệt là phần lịch sử cổ trung đại Đông Nam Á.