Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại:

Email: linhdh@vinhuni.edu.vn; linhdhv@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1996 đến năm 1998: Giảng viên Trung tâm CNTT, ĐH Vinh
  • Từ năm 1998 đến năm 2017: Giảng viên Khoa CNTT, ĐH Vinh
  • Từ năm 2017 đến nay: Giảng viên Viện Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Vinh