TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Hệ tự động điều chỉnh độ khuếch đại

1982

Thông báo khoa học ĐHSP Vinh

02

Ứng dụng phương pháp hàm selec để mô hình hoá các phụ thuộc phi tuyến

1987

Thông báo khoa học ĐHSP Vinh

03

Đo lường và hồi phục vector trạng thái trong các hệ thống có trễ

1985

Hội nghị khoa học kĩ thuật đo lường Toàn quốc lần thứ I – Hà Nội

04

Kiểm tra sự hoạt động của các hệ thống điều khiển tự động

1986

Hội nghị khoa học toàn quốc: “Nâng cao độ tin cậy các thiết bị điện tử trong điều kiện nhiệt đới” – Hà Nội

05

Construction of the range of absolute stability for the comples system in CAD automatic control system

1989

Computer-Aided Control System Design IFAC/IMACS Workshop. Alma-Ata, USSR

06

Адаптивная система автоматического управления для нестационарных объектов с запаздыванием. Авторское свидетельство на изобретение, No1451644

1989

CCCP

07

Hệ thống tự động đo lường và xử lý các đặc trưng chủ yếu của thuốc nổ công nghiệp bằng phương pháp số

2000

Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Tự động hóa – Hà Nội

08

Thiết kế chế tạo cấu kiện Tự động hóa đa chương trình trên cơ sở ứng dụng kĩ thuật vi điều khiển

2000

Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Tự động hóa – Hà Nội

09

Tổng hợp thiết kế hệ thống tự động điều khiển tức thời dùng cho hệ kèm bám điện – thủy khí

2000

Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Tự động hóa – Hà Nội

10

Điều khiển thích nghi công nghệ trộn liên tục

2003

Tạp chí khoa học và công nghệ. Tập 41, số 2

11

Biến điệu tần số bức xạ laser bán dẫn bằng dòng bơm

2003

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 4

12

Về một mô tả toán học hệ thống tự động điều khiển mức nước trong các công trình thủy lợi

2003

Tạp chí khoa học Đại học Vinh. Tập XXXIII, số 1A

13

Điều khiển thích nghi cho một lớp các đối tượng có trễ

2004

Tạp chí khoa học và công nghệ. Tập 42, số 3

14

Tổng hợp hệ thống tự động điều chỉnh mức nước trong các công trình thủy lợi

2004

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 8

15

Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi trong các công trình thuỷ lợi

2004

Kỷ yếu hội nghị khoa học 45 năm Đại học Vinh, tập 3

16

Hồi phục vecter trạng thái hệ thống có trễ trong các công trình thủy lợi

2005

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 10

17

Động học kênh thủy lợi trên quan điểm điều khiển

2005

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về Tự động hóa – Hà Nội

18

Điều khiển các đối tượng có trễ và thông tin về trạng thái không đầy đủ

2005

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 13

19

Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi cho các đối tượng có trễ trong trạng thái và trong điều khiển

2006

Tạp chí khoa học và công nghệ. Tập 44, số 2

20

Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi cho các kênh thủy nông

2006

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 16

21

Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi có mô hình chuẩn và cấu trúc Smith cho các kênh thủy nông

2007

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 19

22

Về một phương pháp điều khiển quá trình cấp amoniac lỏng trong công nghệ sản xuất axit Nitơric

2008

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 25

23

Về một phương pháp điều khiển quá trình công nghệ trộn liên tục

2010

Tạp chí nghiên cứu khoa học kĩ thuật và công nghệ quân sự. Số 7