TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong Tự động hóa các phương tiện, thiết bị dạy học và phục vụ sản xuất ở địa phương. Mã số B98-42-18TĐ

1998 – 2000

Bộ (trọng điểm)

Tham gia

02

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động đo mức dùng trong các lĩnh vực thủy lợi, thủy văn và phòng chống thiên tai. Đề tài KHCN cấp bộ (chủ nhiệm). Mã số: B.2003-42-41.

 01/2003 – 12/2004

Bộ

Chủ nhiệm

03

Ứng dụng lí thuyết điều khiển học kĩ thuật để tổng hợp hệ thống tự động đo và điều khiển cho các kênh thủy nông. Mã số: B2006-27-17.

01/2006 – 12/2007

Bộ

Chủ nhiệm

04

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động điều khiển cho một lớp các đối tượng công nghiệp có trễ. Mã số: T2008-14-01.

01/2008 – 12/2008

Trường

Chủ nhiệm

05

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thông tin điện tử. Mã số: T2009-03-TD

01/2009 – 12/2009

Trường

Chủ nhiệm

06

Ứng dụng phương pháp siêu âm trong đo lường và tự động hóa. Mã số: T2010-51

01/2010 – 12/2010

Trường

Chủ nhiệm