Các hướng nghiên cu ch yếu

  1. Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
  2. Ứng dụng các thiết bị FACTS trong hệ thống điện