Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0916.294.662

Email: mainga1010@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2005 đến năm 2008: CB GD  khoa Giáo dục Tiểu học.
  • Từ năm 2008 đến năm 2011 : Chuyên viên Văn phòng khoa Kinh tế.
  • Từ năm 2011 đến năm 2013: Chuyên viên Văn phòng khoa Giáo dục Quốc phòng.
  • Từ năm 2013 đến nay: Chuyên viên Văn phòng khoa Vật lý và Công nghệ.