Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 01675737454

Email: ntkthu@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2006 đến năm T10/2010: Giảng viên Khoa Công nghệ
  • Từ T10/2010 đến T11/2016: Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông
  • Từ T11/2016 đến nay: Giảng viên Khoa Vật lí và Công nghệ