Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0943308715

Email: ntminh@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2003 đến năm 2010: Giảng viên khoa Công nghệ, Trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2010 đến năm 2016: Giảng viên khoa Điện tử, viễn thông, Trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2016 đến nay: Giảng viên khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh