Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0976.452.820

Email: phucunivinh@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1993 đến năm 2006: Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2006 đến năm 2008: Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2008 đến năm 2009: Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trợ lý Đào tạo khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2009 đến năm 2010: Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2010 đến năm 2015: Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2015 đến nay: Giảng viên, tổ Vật lý Đại cương, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.