Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0983.755.253

Email: hphuongluatdhv@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2009 đến năm 2011: TL. QLSV Khoa Luật, trường Đại học Vinh
  • Từ năm 2011 đến năm 2015 : TL. QLSV Khoa Vật lý và Công nghệ, trường Đại học Vinh