Họ và tên: Ngô Đình Phương

 

Chức danh khoa học/Học vị: PGS TS

Chức vụ hành chính: Phó Hiệu trưởng

Chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ

Nơi công tác: Trường Đại học Vinh

Email:: phuongnd@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1980 đến năm 1998: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 1998 đến năm 2002: Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2002 đến năm 2010: Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2010 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.