Thời niên thiếu!

Tôi ước mơ trở thành người đứng đâu đó, truyền cái gì đó…để rồi, tôi trở thành người đưa đò! Cuối cùng, đò cũng hẹp mà trò cũng eo!