PUBLICATIONS

See my publications on: Research Gate. Ω Google Scholar

♦ International Journals

1. W. Wolak, M.R. Dudek, D.Q. Ho, K. Marcjan, Understanding of the role of pH in filling mezoporous silica with magnetic nanoparticles, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 15 (1), (2016), p.191-196.

2. J. Borucka-Lipska, W. Kiernozycki, N. Guskos, M.R. Dudek, D.Q. Ho, W. Wolak, M. Marć, J.J. Kozioł, J. Kalaga, On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete, International Journal of Engineering Research & Science, 2 (4), (2016), p. 97-103.

3. Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Xuan, Marek Trippenbach, and Ryszard Buczynski, Dispersion characteristics of a suspended-core optical fiber infiltrated with water, Applied Optics, 56(4), (2017), p.1012-1019.

4. Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Mai, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, Influence of temperature on dispersion properties of photonic crystal fibers infiltrated with water, Optical and Quantum Electronics,49:87 (2017).

5. Quang Ho Dinh, Hieu Le Van, Khoa Dinh Xuan, Rafał Kasztelanic,Van Cao Long, Quy Ho Quang, Lanh Chu Van, Luu Mai Van, Thanh Thai Doan, Ryszard Buczyński, Properties of Photonic Crystal Fibers infiltrated with liquids, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications IX, Publishing House for Science and Technology, ISBN: 978-604-913-578-1, (2017), p.105-110.

6. Quang Ho Dinh, Jacek Pniewski, Hieu Le Van, Aleksandr Ramaniuk, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Mariusz Klimczak, and Ryszard Buczyński, Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses, Applied Optics, 57(14), (2018), p. 3738-3746.

♦ Vietnam Journals 

1. Phan Xuân Thiệu, Hồ Đình Quang, Một số dẫn liệu về tinh dầu lá và quả cây ba chạc (Evodia lepta (Spreng.) Merr) ở Quỳ Châu – Nghệ An, Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần 2, Nxb Nông nghiệp, (2007), tr.116 -118.

2. Hồ Đình Quang, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Minh Phương, Đặc điểm sinh học sinh sản của cá ghé (Bagarius rutilus Ng & Kottelat 2000), Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Sinh học và Ứng dụng, Nxb Đại học Sư Phạm, (2011), tr.205 – 215.

3. Hồ Đình Quang, Phân tích, đánh giá chất lượng củ Đảng sâm trồng thâm canh tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, 2019(4), (2019), tr.1-5.

♦ International Conferences and Vietnam Conferences

1. D.Q.Ho, M. Marć, M.R. Dudek, J.J. Kozioł, Magnetic grains suspension for cleaning waste water, Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra-Lviv, Zielona Góra, 19-22 October 2015.

2. W. Wolak, M.R. Dudek, D.Q. Ho, M. Marć, J. Kozioł, L. Najder-Kozdrowska, Magnetic Suspension of Grains as Wastewater Treatment Filter, The 13th International Conference On Functional and Nanostructured Materials FNMA’16, Swornegacie, Poland, 26-30 September 2016.

3. W.Wolak, M.R.Dudek, N.Guskos, L.Najder-Kozdrowska, K.Marcjan, M.Marć, D.Q.Ho, Silica-Water Interfacial pH Controlled by Remotely Heated Magnetic Nanoparticles, The 13th International Conference On Functional and Nanostructured Materials FNMA’16, Swornegacie, Poland, 26-30 September 2016.

4. Quang Ho Dinh, Hieu Le Van, Khoa Dinh Xuan, Ryszard Buczyński, Van Cao Long, Quy Ho Quang, Luu Mai Van, Thanh Thai Doan, Influence of concentration and temperature on dispersion properties of Photonic Crystal Fibers infiltrated with water-ethanol mixtures, The 9th International Conference on Photonics and Applications (ICPA9), Ninh Binh City, Vietnam, 6-10 November 2016.

♦ Books, Course Books, Lectures (in Vietnamese)

1. Bài giảng Thực hành Giải phẫu người, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học (2010).

2. Bài giảng Thực hành Giải phẫu Sinh lý trẻ em, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Cử nhân Giáo dục Mầm non (2010).

3. Bài giảng Thực hành Sinh lý người và động vật, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học (2011).

4. Bài giảng Thực hành Khoa học đất, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường (2016).

5. Bài giảng Thực hành Đánh giá chất lượng Đất – Nước – Không khí, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Kỹ sư Quản lý tài nguyên và Môi trường (2016).

6. Bài giảng Kim loại nặng trong đất và nước, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường (2017).