Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: xxx xxx xxx

Email: xxxx@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm xxx đến năm xxx: Nội dung . . .
  • Từ năm xxx đến năm xxx: Nội dung . . .
  • Từ năm xxx đến năm xxx: Nội dung . . .
  • Từ năm xxx đến năm xxx: Nội dung . . .
  • Từ năm xxx đến nay:   Nội dung . . .