Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: +84-96 499 1359

Email: tungphanduy@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ 2/2012 đến 9/2012: Giảng viên khoa Điện tử, Viễn thông, Trường Đại học Vinh.
  • Từ 9/2012 đến 9/2015: Học thạc sỹ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, LB Nga.
  • Từ năm 9/2015 đến 11/2016: Giảng viên khoa Điện tử, Viễn thông, Đại học Vinh
  • Từ năm 11/2016 đến nay: Giảng viên khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.