Giới thiệu

Thông tin chung:

 • Họ và tên: Hoàng Hữu Việt
 • Cơ quan: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh,
 • Địa chỉ: 182, Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An.
 • Số điện thoại: 0948.252.259
 • Email: viethh@vinhuni.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 6/1994: Tốt nghiệp Cử nhân Toán, Trường Đại học Sư phạm Vinh.
 • 8/1998: Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 8/2001: Tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 8/2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Quá trình công tác:

 • Từ 9/1996 đến 3/2017: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh.
 • Từ 4/2017 đến nay: Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ,  Trường Đại học Vinh.